Category

آبراهام لینکلن

جملات قصار آبراهام لینکلن

ازدواج نه بهشت و نه جهنم، بلکه فقط یک برزخ است.

جملات قصار آبراهام لینکلن

فلسفه مدرسه در یک نسل، فلسفه دولت در نسل بعدی می‌شود.

جملات قصار آبراهام لینکلن

من آماده خواهم شد، بعضی روزها شانس هم کنارم هست.

جملات قصار آبراهام لینکلن

وقتی کار خوبی انجام دهم احساس خوبی دارم؛ وقتی کار بدی انجام دهم احساس بدی دارم؛ و این دین من است.

جملات قصار آبراهام لینکلن

میهن‌پرستی واقعی بهتر از پرهیزکاری اشتباه است.

جملات قصار آبراهام لینکلن

هرچه که هستید، از نوع خوب آن باشید.

جملات قصار آبراهام لینکلن

آیا من دشمنانم را وقتی با آن‌ها دوست شدم، از بین نبردم؟

جملات قصار آبراهام لینکلن

برگه رای از گلوله قدرتمندتر است.

جملات قصار آبراهام لینکلن

دولتی مردمی که توسط مردم برای مردم به وجود آمده است، نباید از روی زمین نابود شود.

جملات قصار آبراهام لینکلن

شما می‌توانید همه مردم را مدتی گول بزنید، یا برخی از مردم را برای همیشه گول بزنید، اما نمی‌توانید همه مردم را برای همیشه گول بزنید.

جملات قصار آبراهام لینکلن

اگر این قهوه است، برایم چای بیاورید؛ اما اگر چای است، برایم قهوه بیاورید.

جملات قصار آبراهام لینکلن

رویای من مکان و زمانی که بار دیگر آمریکا به عنوان آخرین امید زمین شناخته شود.

جملات قصار آبراهام لینکلن

من دعاهای مادرم را که همیشه پشت سرم بودند، به یاد می‌آورم. آن‌ها در تمام زندگی به من متصل بودند.

جملات قصار آبراهام لینکلن

شخصیت مانند درخت است و شهرت مانند سایه. سایه چیزی است که ما فکر می‌کنیم، اما درخت خود واقعی است.

جملات قصار آبراهام لینکلن

مطمئن شوید پایتان را جای درست می‌گذارید، آن‌گاه سفت بمانید.

جملات قصار آبراهام لینکلن

شما نمی‌توانید امروز طفره بروید تا از مسوولیت‌های فردایتان فرار کنید.

جملات قصار آبراهام لینکلن

من آهسته قدم می‌زنم، اما هیچ‌وقت رو به عقب قدم برنمی‌دارم.

جملات قصار آبراهام لینکلن

هیچ مردی به اندازه کافی حافظه خوبی ندارد که بتواند دروغگوی خوبی باشد.

جملات قصار آبراهام لینکلن

تقریبا همه مردان می‌توانند ناتوان باشند، اما اگر می‌خواهید شخصیت یک مرد را آزمایش کنید، به او قدرت بدهید.

جملات قصار آبراهام لینکلن

هرچیزی که هستم، یا امیدوارم که باشم، مدیون مادر فرشته‌ام هستم.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑