Category

آبراهام لینکلن

ازدواج نه بهشت و نه جهنم، بلکه فقط یک برزخ است.
آبراهام لینکلن
فلسفه مدرسه در یک نسل، فلسفه دولت در نسل بعدی می‌شود.
آبراهام لینکلن
من آماده خواهم شد، بعضی روزها شانس هم کنارم هست.
آبراهام لینکلن
وقتی کار خوبی انجام دهم احساس خوبی دارم؛ وقتی کار بدی انجام دهم احساس بدی دارم؛ و این دین من است.
آبراهام لینکلن
میهن‌پرستی واقعی بهتر از پرهیزکاری اشتباه است.
آبراهام لینکلن
هرچه که هستید، از نوع خوب آن باشید.
آبراهام لینکلن
آیا من دشمنانم را وقتی با آن‌ها دوست شدم، از بین نبردم؟
آبراهام لینکلن
برگه رای از گلوله قدرتمندتر است.
آبراهام لینکلن
دولتی مردمی که توسط مردم برای مردم به وجود آمده است، نباید از روی زمین نابود شود.
آبراهام لینکلن
شما می‌توانید همه مردم را مدتی گول بزنید، یا برخی از مردم را برای همیشه گول بزنید، اما نمی‌توانید همه مردم را برای همیشه گول بزنید.
آبراهام لینکلن
اگر این قهوه است، برایم چای بیاورید؛ اما اگر چای است، برایم قهوه بیاورید.
آبراهام لینکلن
رویای من مکان و زمانی که بار دیگر آمریکا به عنوان آخرین امید زمین شناخته شود.
آبراهام لینکلن
من دعاهای مادرم را که همیشه پشت سرم بودند، به یاد می‌آورم. آن‌ها در تمام زندگی به من متصل بودند.
آبراهام لینکلن
شخصیت مانند درخت است و شهرت مانند سایه. سایه چیزی است که ما فکر می‌کنیم، اما درخت خود واقعی است.
آبراهام لینکلن
مطمئن شوید پایتان را جای درست می‌گذارید، آن‌گاه سفت بمانید.
آبراهام لینکلن
شما نمی‌توانید امروز طفره بروید تا از مسوولیت‌های فردایتان فرار کنید.
آبراهام لینکلن
من آهسته قدم می‌زنم، اما هیچ‌وقت رو به عقب قدم برنمی‌دارم.
آبراهام لینکلن
هیچ مردی به اندازه کافی حافظه خوبی ندارد که بتواند دروغگوی خوبی باشد.
آبراهام لینکلن
تقریبا همه مردان می‌توانند ناتوان باشند، اما اگر می‌خواهید شخصیت یک مرد را آزمایش کنید، به او قدرت بدهید.
آبراهام لینکلن
هرچیزی که هستم، یا امیدوارم که باشم، مدیون مادر فرشته‌ام هستم.
آبراهام لینکلن

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑