Category

ارنست همینگوی

جملات قصار ارنست همینگوی

هیچ دوستی به وفاداری کتاب وجود ندارد.

جملات قصار ارنست همینگوی

من گوش‌دادن را دوست دارم. من چیزهای زیادی با گوش‌دادن دقیق یاد می‌گیرم. بیشتر مردم هرگز گوش نمی‌دهند.

جملات قصار ارنست همینگوی

بهترین روش برای فهمیدن اینکه آیا می‌توانید به کسی اعتماد کنید، اعتماد کردن به او است.

جملات قصار ارنست همینگوی

جهان همه را می‌شکند، و بعد از آن، تعدادی در مکان‌های شکسته قوی هستند.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑