Category

ارنست همینگوی

هیچ دوستی به وفاداری کتاب وجود ندارد.
ارنست همینگوی
من گوش‌دادن را دوست دارم. من چیزهای زیادی با گوش‌دادن دقیق یاد می‌گیرم. بیشتر مردم هرگز گوش نمی‌دهند.
ارنست همینگوی
بهترین روش برای فهمیدن اینکه آیا می‌توانید به کسی اعتماد کنید، اعتماد کردن به او است.
ارنست همینگوی
جهان همه را می‌شکند، و بعد از آن، تعدادی در مکان‌های شکسته قوی هستند.
ارنست همینگوی

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑