Category

آگوستین مندینو

جملات قصار آگوستین مندینو

من کمیاب هستم، و همه چیزهای کمیاب، ارزشمند هستند؛ پس، من ارزشمند هستم.

جملات قصار آگوستین مندینو

همیشه در هر سختی، به دنبال بذر پیروزی بگردید.

جملات قصار آگوستین مندینو

صرف نظر از اینکه وظیفه شما چیست، همیشه بیشتر و بهتر از آن‌چه انتظار می‌رود، خدمت کنید.

جملات قصار آگوستین مندینو

از آغاز امروز، با هرکسی که می‌بینید طوری رفتار کنید که گویا نیمه‌شب خواهد مرد. تا جایی که می‌توانید همه توجه، مهربانی و درک خود را به آن‌ها ببخشید و این کار را بدون انتظار هیچگونه پاداشی انجام دهید. زندگی شما دیگر هرگز مانند قبل نخواهد بود.

جملات قصار آگوستین مندینو

من برای هدفی اینجا هستم و آن هدف رشدکردن به اندازه کوه است، نه خردشدن به اندازه دانه‌های شن. از این پس، تمام تلاشم را می‌کنم تا به بلندترین کوه تبدیل شوم و آنقدر از بدننم کار می‌کشم تا برای شفقت فریاد بکشد.

جملات قصار آگوستین مندینو

من نور را دوست خواهم داشت زیرا راه را به من نشان می‌دهد، اما تاریکی را نیز تحمل می‌کنم زیرا ستارگان را به من نشان می‌دهد.

جملات قصار آگوستین مندینو

همیشه بهترین خود را انجام بده. چیزی که اکنون بکارید، بعدا برداشت می‌کنید.

جملات قصار آگوستین مندینو

شکست هرگز بر من غلبه نخواهد کرد اگر عزمم برای موفق‌شدن به اندازه کافی قوی باشد.

جملات قصار آگوستین مندینو

هر کاری را با عشق انجام بده.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑