Category

سیمین دانشور

لذت یعنی همین که در متن کاری باشی که آن را دوست داری.
سیمین دانشور
بنابراین وظیفه من به عنوان نویسنده ایرانی جذب توده مردم است و وقتی این مردم درک مناسبی پیدا کردند، می‌توانند به سراغ کارهای انتزاعی هم بروند.
سیمین دانشور
... در ضمن من از پایان غم‌انگیز بدم می‌آید. ما به حد کافی غم داریم. رمان یا داستان باید شاد، محرک و شوق‌انگیز باشد و من از رمان‌های سیاه و پر از قتل و مصیبت بدم می‌آید. رمان باید شکوه و زیبایی را به یاد مردم بیاورد.
سیمین دانشور

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑