Tag

خدا

اخلاق بالاترین اهمیت را دارد، اما برای ما، نه برای خدا.
آلبرت اینشتین
من به خدای تئولوژی که خوب را پاداش می‌دهد و بد را مجازات می‌کند، اعتقاد ندارم.
آلبرت اینشتین
خدا همیشه ساده‌ترین راه را می‌رود.
آلبرت اینشتین
من هرگز معتقد نیستم که خداوند برای دنیا تاس می‌ریزد.
آلبرت اینشتین
خدایان با یک دست می‌دهند و با دست دیگر می‌گیرند.
تیریون لنیستر
اتفاق، روش خدا برای ناشناس‌ماندن است.
آلبرت اینشتین
خدا مرده است. باقیمانده خدا مرده است. و ما آن را کشتیم. با این حال، هنوز سایه‌اش پدیدار می‌شود. چگونه خودمان را دلداری می‌دهیم، قاتل همه قاتلان را؟ چه چیز مقدس و بزرگتر از همه بود که جهان هنوز صاحبش است و زیر چاقوی ما به مرگ کشیده شده است؛ چه کسی این خون را از ما پاک می‌کند؟ چه آبی وجود دارد که ما خودمان را با آن تمیز کنیم؟
فریدریش نیچه
هرکس از تنهایی راضی است، یا حیوان وحشی است یا خدا.
ارسطو
ما، از شاه تا گدا مهمان‌های چندروزه یا چندساله این مملکتیم، تنها خداوند متعال جاویدان است. این مملکت مال اخلاف ماست، همان‌طور که اجداد ما به‌ما سپردند ما باید به‌اخلاف خود بسپاریم. برای کامرانی چندروزه خود نباید راضی شویم که مورد نفرت معاصرین و نفرین و لعن فرزندان خود شویم.
علی اکبر دهخدا

© 2018 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑